JAK CHRÁNÍME TVÉ OSOBNÍ DATA?

 • ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Provozovatel osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: “GDPR”) je Armodafinil.sk (dále jen: “provozovatel”).

Kontaktní údaje provozovatele jsou:

Email: [email protected]

Osobními údaji jsou údaje o identifikované fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru, jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, nebo online identifikátor, nebo na základě jedné nebo více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identity.

 • ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH DAT
 • Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli na základě Vašeho vědomého souhlasu
 • Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje.
 • ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na získanie všetkých potrebných údajov na úspešné dokončenie objednávky.

Účelem zpracování osobních údajů je:

úspěšné zpracování a dodání objednaných produktů
Ze strany provozovatele nepřichází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytli svůj výslovný souhlas.

 • DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Provozovatel uchovává osobní údaje:

po dobu, dokud je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 4 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

 • PŘÍJEMCI OSOBNÍCH DAT

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

podílející se na zajišťování služby provozování webstránky a jiné služby v souvislosti s provozováním webstránky, zabezpečující marketingové služby.
Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Prováděné služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby:

Google Analytics – zaznamenává cookies a použití webu

 • VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:

na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
právo opravy osobních údajů podle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování podle čl. 18 GDPR.
právo na vymazání osobních údajů podle čl. 17 GDPR.
právo vznést proti zpracování podle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoliv ve svém vlastním účtu zákazníka.
Máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 • PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH DAT
 • Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů.
  Provozovatel přijal technická opatření k zajištění datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
  Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Odesíláním dat pomocí internetového kontaktního formuláře potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytli.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.Provozovatel uchovává osobní údaje:


  po dobu, dokud je odvolání souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 4 let, pokud jsou osobní údaje zpracováván na základě souhlasu.

  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní data vymaže.